Beleid Gemeente

Geactualiseerd 14 maart 2014

Wat wil Zeist met het Sanatoriumbos?
RUIMTELIJKE ORDENING EN DE GRONDSLAG DAARVAN

In deze rubriek staat informatie over het vroegere, huidige en voorgenomen beleid van de gemeente Zeist voor het Sanatoriumbos  Als grondslag daarvoor geldt:

  • De lange termijn beleidsvisie: het Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030,
  • De uitwerking daarvan in de Structuurvisie Zeist 2020,
  • Het bijbehorende Groenstructuurplan,
  • Het BestemmingsPlan (BP) Zeist-Noord en het (deel)BP Buurtschap.

VISIES WAARAAN DE GEMEENTE IS GEBONDEN

Gemeentehuis02

De gemeente stelt regelmatig visies op voor de diverse beleidsvelden, zoals voor wonen en bouwen, groen, verkeer en veel andere onderwerpen. Dergelijke voor de gemeente zelfbindende visies zijn bedoeld om richting te geven aan het gemeentebeleid. Daaraan zijn de burgers en belangengroepen echter niet gebonden. Bezwaar maken tegen vastgestelde visies of beroep aantekenen kunnen zij namelijk niet. Zij hebben vaak wel inspraak bij de voorbereiding. Verder kunnen zij inspraakreacties en zienswijzen indienen. En ten slotte bestaat de mogelijkheid in te spreken tijdens de Ronde Tafel van de gemeenteraad.

BESTEMMINGSPLAN

Op basis van de visies actualiseert de gemeente per wijk het bestemmingsplan. In geval van het Sanatoriumbos gaat het om het bestemmingsplan Zeist-Noord en het (deel)bestemmingsplan Buurtschap. Alleen tijdens de actualisering daarvan hebben omwonenden en belangengroepen inspraak en kunnen zij hun belangen verdedigen. Dat kan door bij de gemeente bezwaar te maken en beroep in te stellen bij de Raad van State of de rechtbank. Na de vaststelling zijn burgers, belangengroepen en de gemeente wel gebonden aan bestemmingsplan, althans zolang het van kracht blijft.

Op de site van de Stichting Beter Zeist staat informatie over de visies en plannen:

  • Beleid Zeist: Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030, Structuurvisie Zeist 2020, Woonvisie, Groenstructuurplan.
  • Wijk Zeist-Noord: Wijkvisie, Zorgpilot Hart van de Heuvelrug, Buurtschap Sanatoriumbos, Woonvisie en Bouwvisie, Ontwikkelingspespectief Zeist 2030, Structuurvisie Zeist 2020, Bestemmingsplan Zeist-Noord.
Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *